Trang Chính   |   Tĩnh Niệm   |   Thánh Ca    |   Tình Ca   |    Sách Hay    |    Nối Kết    |    Liên Lạc

Trang Chính Tĩnh Niệm Thánh Ca Sách Hay Nối Kết Liên Lạc

CD Về Miền Đất Mới - Chưa thực hiện

Về Miền Đất Mới..............................

Tặng Vật Tình Yêu...........................

Muối Men cho Đời............................

Ngài Đã Thương Ban........................

Xin Ơn An Bình................................

Ngài Mặt Trời Yêu Thương................

Nguồn Suối Thánh Linh....................

Nồng Thắm Tin Yêu.........................

Têrêxa Ươm Ngát Nụ Hồng...............

Triều Thiên Vinh Quang....................

Cho Con Đến Với Ngài......................

Cảm Tạ Chúa..................................  

Bản nhạc dạng pdf


MIDI file - giai điệu đơn để tự tập hát


Orchestra với Melody


Playback Orchestra

Ngai Chet Cho Toi.MID

  Ghi chú: Một số trang web ghi lầm tên của bài
  “Cho Con Đến Với Ngài” thành “Này Con Xin Đến.”


  Phần hòa âm phối khí do nhạc sĩ Quang Đạt thực   hiện.


  Các Ca Đoàn có thể thực hiện audio CD để gây quỹ,   xin đừng ngại liên lạc với Hồng-Trần.


  Nếu Bạn muốn được Hồng-Trần báo tin riêng về   những bản nhạc mới mỗi khi phát hành, xin ghi danh   với Hồng-Trần:


HongTranPhamDinhDai@gmail.com

Ngai Chet Cho Toi.MID Ngai Chet Cho Toi.MID Ngai Chet Cho Toi.MID Ngai Chet Cho Toi.MID Ngai Chet Cho Toi.MID Ngai Chet Cho Toi.MID Ngai Chet Cho Toi.MID Ngai Chet Cho Toi.MID Ngai Chet Cho Toi.MID Ngai Chet Cho Toi.MID Ngai Chet Cho Toi.MID 01VeMienDatMoi-melody.mp3 01VeMienDatMoi-nhac.mp3 Ve Mien Dat Moi.pdf 02TangVatTinhYeu-melody.mp3 02TangVatTinhYeu-nhac.mp3 Tang Vat Tinh Yeu.pdf 03MuoiMenChoDoi-melody.mp3 03MuoiMenChoDoi-nhac.mp3 Muoi Men cho Doi.pdf 07NgaiDaThuongBan-melody.mp3 07NgaiDaThuongBan-nhac.mp3 Ngai Da Thuong Ban.pdf 06XinOnAnBinh-melody.mp3 06XinOnAnBinh-nhac.mp3 Xin On An Binh.pdf 09NgaiMatTroiYeuThuong-melody.mp3 09NgaiMatTroiYeuThuong-nhac.mp3 Ngai Mat Troi Yeu Thuong.pdf 11NguonSuoiThanhLinh-melody.mp3 11NguonSuoiThanhLinh-nhac.mp3 Nguon Suoi Thanh Linh.pdf 10NongThamTinYeu-melody.mp3 10NongThamTinYeu-nhac.mp3 Nong Tham Tin Yeu.pdf 04TeresaUomNgatNuHong-melody.mp3 04TeresaUomNgatNuHong-nhac.mp3 Terexa Uom Ngat Nu Hong.pdf 12TrieuThienVinhQuang-melody.mp3 12TrieuThienVinhQuang-nhac.mp3 Trieu Thien Vinh Quang.pdf 05ChoConDenVoiNgai-melody.mp3 05ChoConDenVoiNgai-nhac.mp3 Cho Con Den Voi Ngai.pdf 13CamTaChua-melody.mp3 13CamTaChua-nhac.mp3 Cam Ta Chua.jpg Tình Ca