Trang Chính   |   Tĩnh Niệm   |   Thánh Ca    |   Tình Ca   |    Sách Hay    |    Nối Kết    |    Liên Lạc

Trang Chính Tĩnh Niệm Thánh Ca Sách Hay Nối Kết Liên Lạc

Những Bản Thánh Ca Mới của Hồng-Trần

Ngài Chết Cho Tôi...........................

Vinh Dự Của Tôi............................................

Thầy Là Đức Ki-tô.........................................

Danh Trên Mọi Danh......................................

Thập Giá Cuộc Đời Tôi....................................

Ngự Đến Trong Con......................................

Con Không Có Gì..........................................

Chúa Là Thành Lũy (Tv 18)............................

Xin Dạy Con Đường Lối Chúa (Tv 25).....................

Xin Dò Xét Con (Tv 139)......................................

Đứng Lên Làm Con Chúa................................

Ngài Vẫn Yêu Tôi............................................

Ký Thác Đường Đời Cho Chúa (Tv 36)...............


Bản nhạc dạng pdf


MIDI file - giai điệu đơn để tự tập hát


Orchestra với Melody           Bài hát trên Youtube


Playback Orchestra

Ngai Chet Cho Toi.pdf Vinh Du Cua Toi.pdf Thay La Duc Ki-to.pdf Danh Tren Moi Danh.pdf Thap Gia Cuoc Doi Toi.pdf ngaichetchotoi_beat_melody 2.mp3 ngaichetchotoi_playback 2.mp3 Ngai Chet Cho Toi.MID Vinh Du Cua Toi.MID Thay La Duc Ki-to.MID Danh Tren Moi Danh.MID Thap Gia Cuoc Doi Toi.MID Finale 2008 - [Ngu Den Trong Con] (2).pdf Ngu Den Trong Con.MID Con Khong Co Gi.PDF Con Khong Co Gi.MID Chua La Thanh Luy.PDF Xin Day Con Duong Loi Chua.pdf Xin Do Xet Con.PDF Xin Day Con Duong Loi Chua.MID Xin Do Xet Con.MID Chua La Thanh Luy.MID Dung Len Lam Con Chua.PDF Dung Len Lam Con Chua.MID

Ngài Là Đấng Xót Thương.............................

Chúa Dẫn Tôi Về - God Led Me Home.............

Ngài Đã Cứu Tôi...........................................

Ngài Đã Sống Lại Thật - Jesus Is Risen...........

Tình Chúa Thương Tôi - His Love For Me.........

Nguyện Bước Theo Ngài - To Walk With Him...

Bởi Thánh Linh Chúa - By His Holy Spirit........

Niềm Vui Tận Hiến.......................................

Chúa Là Sức Mạnh con (Tv 18)......................

Chúa Viếng Thăm Con..................................

Phong Ba Có Chúa Đi Cùng...........................

Kiếm Tìm Ngài - Seeking Him........................

Chúa Chính Là Tất Cả...................................

Thăm Viếng Đất Nước Con - Visit Our....

Đường Lối Chúa...........................................

Trở Lại Cùng Ngài ............................................

Ngai Van Yeu Toi.PDF Ngai Van Yeu Toi.MID Ky Thac Duong Doi Cho Chua 3-4.PDF Ky Thac Duong Doi Cho Chua 3-4.MID

Những Bản Thánh Ca Mới của Hưng Ca

Ngai La Dang Xot Thuong.pdf Chua Dan Toi Ve - God Led Me Home.pdf Ngai Da Cuu Toi.pdf Ngai Da Song Lai That.pdf Tinh Chua Thuong Toi - His Love For Me.pdf Nguyen Buoc Theo Ngai - To Walk With You.pdf Boi Thanh Linh Chua - By His Holy Spirit.pdf Ngai La Dang Xot Thuong.mid Chua Dan Toi Ve.mid Ngai Da Cuu Toi.mid Ngai Da Song Lai That.mid Boi Thanh Linh Chua.mid Niem Vui Tan Hien.mp3 Chua La Suc Manh Con.mp3 Niem Vui Tan Hien.pdf Chua La Suc Manh Con.pdf

Ghi chú: Nếu Bạn muốn được Hưng Ca báo tin riêng về những bản nhạc mới mỗi khi phát hành, xin ghi danh với Hưng Ca:


HungCaPhamDinhDai@gmail.com

Chua Vieng Tham Con.mp3 Phong Ba Co Chua Di Cung.mp3 Chua Vieng Tham Con.pdf Phong Ba Co Chua Di Cung.pdf Kiem Tim Ngai.mp3 Kiem Tim Ngai - Seeking Him.pdf Chua Chinh La Tat Ca.mp3 Chua Chinh La Tat Ca.pdf Tham Vieng Dat Nuoc Con.mp3 Tham Vieng Dat Nuoc Con - Visit Our Country.pdf Duong Loi Chua.mid Duong Loi Chua.pdf Bản nhạc dạng ePup Ngai La Dang Xot Thuong.epub Chua Dan Toi Ve - God Led Me Home.epub Ngai Da Cuu Toi.epub Chua La Suc Manh Toi.epub Chua Vieng Tham Con.epub Phong Ba Co Chua Di Cung.epub Kiem Tim Ngai - Seeking Him.epub Chua Chinh La Tat Ca.epub Tham Vieng Dat Nuoc Con.epub Duong Loi Chua.epub chuadantoive_melody_beat-2.mp3 ngaidacuutoi_melody_beat.mp3 phongbacochuadicung_melody_beat.mp3 kiemtimngai_melody_beat 2.mp3 chuachinhlatatca_melody_beat.mp3 Nguyen Buoc Theo Ngai -  Melody 2.mp3 chuadantoive_Playback 2.mp3 ngaidacuutoi_Playback.mp3 Nguyen Buoc Theo Ngai - Beat 2.mp3 phongbacochuadicung_Playback.mp3 kiemtimngai_Playback 2.mp3 chuachinhlatatca_playback.mp3 thayladuckito_playback.mp3 thayladuckito_melody_beat.mp3 danhtrenmoidanh_playback.mp3 danhtrenmoidanh_melody_beat.mp3 ngailadangxotthuong_Playback.mp3 ngailadangxotthuong_melody_beat.mp3 ngailadangxotthuong_Playback.mp3 Tinh Chua Thuong Toi  Melody.mp3 Chua La Suc Manh Con.mp3 Nguyen Buoc Theo Ngai - Beat 2.mp3 vinhducuatoi-beat-melody.mp3 vinhducuatoi-Playback.mp3 conkhongcogi_melody-beat.mp3 conkhongcogi_Playback.mp3 dunglenlamconchua_melody-beat.mp3 dunglenlamconchua_playback.mp3 kythacduongdoichochua_melody-beat.mp3 kythacduongdoichochua_playback.mp3 thamviengdatnuoccon_beat-melody.mp3 thamviengdatnuoccon_playback.mp3 NGUYEN BUOC THEO NGAI_soundtrack with Hamony.mp3 Tro Lai Cung Ngai - Imprimatur.pdf Tro Lai Cung Ngai - Instrument-Melody.mp3 Tro Lai Cung Ngai - Instrument.mp3

 Tình Yêu Muôn Đời ....................................….…………………………..

Tinh Yeu Muon Doi.pdf Mot Lan Ra Di.pdf

 Một Lần Ra Đi...........................….………………..

Mot Lan Ra Di - Cm.mp3