Trang Chính   |   Tĩnh Niệm   |   Thánh Ca    |   Tình Ca   |    Sách Hay    |    Nối Kết    |    Liên Lạc

Trang Chính
Tĩnh Niệm
Thánh Ca
Sách Hay
Nối Kết
Liên Lạc

Những Bản Thánh Ca Mới của Hồng-Trần

Ngài Chết Cho Tôi...........................

Vinh Dự Của Tôi............................................

Thầy Là Đức Ki-tô.........................................

Danh Trên Mọi Danh......................................

Thập Giá Cuộc Đời Tôi....................................

Ngự Đến Trong Con......................................

Con Không Có Gì..........................................

Chúa Là Thành Lũy (Tv 18)............................

Xin Dạy Con Đường Lối Chúa (Tv 25).....................

Xin Dò Xét Con (Tv 139)......................................

Đứng Lên Làm Con Chúa................................

Ngài Vẫn Yêu Tôi............................................

Ký Thác Đường Đời Cho Chúa (Tv 36)...............

 

Bản nhạc dạng pdf

 

MIDI file - giai điệu đơn để tự tập hát

 

Orchestra với Melody

 

Playback Orchestra

Ngai Chet Cho Toi.pdf
Vinh Du Cua Toi.pdf
Thay La Duc Ki-to.pdf
Danh Tren Moi Danh.pdf
Thap Gia Cuoc Doi Toi.pdf
Copyright © 2016 by Hưng-Ca
ngaichetchotoi_beat_melody 2.mp3
ngaichetchotoi_playback 2.mp3
Ngai Chet Cho Toi.MID
Vinh Du Cua Toi.MID
Thay La Duc Ki-to.MID
Danh Tren Moi Danh.MID
Thap Gia Cuoc Doi Toi.MID
Finale 2008 - [Ngu Den Trong Con] (2).pdf
Ngu Den Trong Con.MID
Tình Ca
Tình Ca
Con Khong Co Gi.PDF
Con Khong Co Gi.MID
Chua La Thanh Luy.PDF
Xin Day Con Duong Loi Chua.pdf
Xin Do Xet Con.PDF
Xin Day Con Duong Loi Chua.MID
Xin Do Xet Con.MID
Chua La Thanh Luy.MID
Dung Len Lam Con Chua.PDF
Dung Len Lam Con Chua.MID

Ngài Là Đấng Xót Thương.............................

Chúa Dẫn Tôi Về - God Led Me Home.............

Ngài Đã Cứu Tôi...........................................

Ngài Đã Sống Lại Thật - Jesus Is Risen...........

Tình Chúa Thương Tôi - His Love For Me.........

Nguyện Bước Theo Ngài - To Walk With Him...

Bởi Thánh Linh Chúa - By His Holy Spirit........

Niềm Vui Tận Hiến.......................................

Chúa Là Sức Mạnh con (Tv 18)......................

Chúa Viếng Thăm Con..................................

Phong Ba Có Chúa Đi Cùng...........................

Kiếm Tìm Ngài - Seeking Him........................

Chúa Chính Là Tất Cả...................................

Thăm Viếng Đất Nước Con - Visit Our....

Đường Lối Chúa...........................................

Ngai Van Yeu Toi.PDF
Ngai Van Yeu Toi.MID
Ky Thac Duong Doi Cho Chua 3-4.PDF
Ky Thac Duong Doi Cho Chua 3-4.MID

Những Bản Thánh Ca Mới của Hưng Ca

Ngai La Dang Xot Thuong.pdf
Chua Dan Toi Ve - God Led Me Home.pdf
Ngai Da Cuu Toi.pdf
Ngai Da Song Lai That.pdf
Tinh Chua Thuong Toi - His Love For Me.pdf
Nguyen Buoc Theo Ngai - To Walk With You.pdf
Boi Thanh Linh Chua - By His Holy Spirit.pdf
Ngai La Dang Xot Thuong.mid
Chua Dan Toi Ve.mid
Ngai Da Cuu Toi.mid
Ngai Da Song Lai That.mid
Tinh Chua Thuong Toi.mid
Nguyen Buoc Theo Ngai.mid
Boi Thanh Linh Chua.mid
Niem Vui Tan Hien.mp3
Chua La Suc Manh Con.mp3
Niem Vui Tan Hien.pdf
Chua La Suc Manh Con.pdf

Ghi chú: Nếu Bạn muốn được Hưng Ca báo tin riêng về những bản nhạc mới mỗi khi phát hành, xin ghi danh với Hưng Ca:

 

HungCaPhamDinhDai@gmail.com

Chua Vieng Tham Con.mp3
Phong Ba Co Chua Di Cung.mp3
Chua Vieng Tham Con.pdf
Phong Ba Co Chua Di Cung.pdf
Kiem Tim Ngai.mp3
Kiem Tim Ngai - Seeking Him.pdf
Chua Chinh La Tat Ca.mp3
Chua Chinh La Tat Ca.pdf
Tham Vieng Dat Nuoc Con.mp3
Tham Vieng Dat Nuoc Con - Visit Our Country.pdf
Duong Loi Chua.mid
Duong Loi Chua.pdf
Bản nhạc dạng ePup
Ngai La Dang Xot Thuong.epub
Chua Dan Toi Ve - God Led Me Home.epub
Ngai Da Cuu Toi.epub
Tinh Chua Thuong Toi - His Love For Me.epub
Nguyen Buoc Theo Ngai - To Walk With You.epub
Niem Vui Tan Hien.epub
Chua La Suc Manh Toi.epub
Chua Vieng Tham Con.epub
Phong Ba Co Chua Di Cung.epub
Kiem Tim Ngai - Seeking Him.epub
Chua Chinh La Tat Ca.epub
Tham Vieng Dat Nuoc Con.epub
Duong Loi Chua.epub
chuadantoive_melody_beat-2.mp3
ngaidacuutoi_melody_beat.mp3
phongbacochuadicung_melody_beat.mp3
kiemtimngai_melody_beat 2.mp3
chuachinhlatatca_melody_beat.mp3
Nguyen Buoc Theo Ngai -  Melody 2.mp3
chuadantoive_Playback 2.mp3
ngaidacuutoi_Playback.mp3
Nguyen Buoc Theo Ngai - Beat 2.mp3
phongbacochuadicung_Playback.mp3
kiemtimngai_Playback 2.mp3
chuachinhlatatca_playback.mp3
thayladuckito_playback.mp3
thayladuckito_melody_beat.mp3
danhtrenmoidanh_playback.mp3
danhtrenmoidanh_melody_beat.mp3
ngailadangxotthuong_Playback.mp3
ngailadangxotthuong_melody_beat.mp3
ngailadangxotthuong_Playback.mp3
Tinh Chua Thuong Toi  Melody.mp3
Chua La Suc Manh Con.mp3
Nguyen Buoc Theo Ngai - Beat 2.mp3
vinhducuatoi-beat-melody.mp3
vinhducuatoi-Playback.mp3
conkhongcogi_melody-beat.mp3
conkhongcogi_Playback.mp3
dunglenlamconchua_melody-beat.mp3
dunglenlamconchua_playback.mp3
kythacduongdoichochua_melody-beat.mp3
kythacduongdoichochua_playback.mp3
thamviengdatnuoccon_beat-melody.mp3
thamviengdatnuoccon_playback.mp3