Trang Chính   |   Tĩnh Niệm   |   Thánh Ca    |   Tình Ca   |    Sách Hay    |    Nối Kết    |    Liên Lạc

Trang Chính Tĩnh Niệm Thánh Ca Sách Hay Nối Kết Liên Lạc

Lời Bình

Ông Bà Nguyễn Văn Nhuệ & Thu-Nhi

Linh mục Giu-se Trần Đình Thụy

Nhà văn Quyên Di

Linh mục Tống Đình quý, ICM

Ấn bản Anh ngữ: Ave Maria Press; Tổng giám mục Roger Mahony: Tổng giám mục Francis T. Hurley

Lê Văn Phán

Mục sư Đặng Ngọc Báu    Tôi đọc cuốn sách nầy với tất cả lòng cảm phục và kính mến các đầy tớ Chúa là những vị Linh Mục, Đức Ông, Giám Mục, và Tổng Giám Mục, những người đã dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ Chúa và tha nhân. Đời sống và sự phục vụ của các ngài quả là những món quà vô cùng cao đẹp và vô giá cho xã hội. Cảm tạ Chúa về ân sủng diệu kỳ của Ngài đối với các ngài, những cuộc đời đã tận hiến cho Chúa.


Đọc quyển sách nầy bạn sẽ cảm thông hơn tâm tình và thiên chức của các linh mục, những người lãnh đạo thuộc linh của bạn. Chấp nhận cuộc sống độc thân, giản dị, thánh khiết, và vâng lời để phục vụ Chúa và tha nhân không phải là những đức hạnh ai cũng có thể làm. Những nan đề, thách thức, và gánh nặng của người hầu việc Chúa, bất luận Công Giáo hay Tin Lành, đều là những sự thật mà quý đầy tớ Chúa phải đối diện thường xuyên. Ước mong bạn sẽ cảm thông, cầu nguyện, và nâng đỡ chức vụ thánh của các ngài. Nguyện những tấm gương sáng ngời nầy sẽ là nguồn cảm hứng cho những người trẻ hiến dâng cuộc đời mình để phục vụ Chúa và tha nhân. Mong lắm thay. °


Mục sư Đặng Ngọc Báu,

District Superintendent, East District

California-Pacific Annual Conference

The United Methodist ChurchTrở lại Mục Lục