Alleluia Mồng 1 Tết.............................................

Alleluia Mồng 1 Tết.............................................

Đầu Xuân Cảm Tạ Ngài........................................

Đón Xuân Lại Nhớ Cội Nguồn................................

Trang Chính   |   Tĩnh Niệm   |   Thánh Ca    |   Tình Ca   |    Sách Hay    |    Nối Kết    |    Liên Lạc Best Replica Watches

Trang Chính Tĩnh Niệm Thánh Ca Sách Hay Nối Kết Liên Lạc

Ca Nguyện

Cám Ơn Chúa...................................

Cảm Tạ Chúa ...................................

Con Yêu Chúa - Jesus, I Love You! ................

Cho Con Yêu Không Cần Trọng Vọng.........

Đời Đẹp Muôn Hồng Ân.......................

Niềm Tin Còn Mãi..............................

Reo Mừng Đấng Cứu Chuộc............................

Tạ Ơn Chúa Đã Làm Người.......

Tặng Vật Tình Yêu.............................

Xin Bước Đi Cùng Con ....................... 

Xin Chữa Lành Con............................ 

Xin Ơn An Bình..................................

Đuốc Sáng Mân Côi..............................................

Hai Vầng Hào Quang...........................................

Hùng Ca Huyết Sử...............................................

Micae Tổng Lãnh Binh..........................................

Mừng Người Trinh Nữ...........................................

Người Cha Hiền...................................................

Tê-rê-xa Ươm Ngát Nụ Hồng..............

Triều Thiên Vinh Quang..................... 

Vượt Gian Lao Vào Cõi Phúc.................................Nguồn Suối Thánh Linh......................
Cầu Hồn

Lời Cầu Trong Tăm Tối.......................

Xin Được Hồi Sinh...............................................

Xin Thương Đáp Lời........................... 

Xin Xót Thương Con..........................

Ngài Mặt Trời Yêu Thương..................  

Ngát Hương Cứu Độ............................................

Niềm Tin Còn Mãi..............................  

Nồng Thắm Tin Yêu........................... 

Sống Trong Ngài...........................  

Tạ Ơn Chúa Đã Làm Người............

Ta Sống Trong Con............................

Thiên Đường Trong Sương Mai..............................

Tình Chúa Dẫn Đưa Con......................

Tình Thương Nhiệm Mầu.....................

Trời Bể Bao La...................................

Vẫn Luôn Bên Ngài..............................................

Về Miền Đất Mới................................

Vì Tình Yêu Thương..............................................

Xin Ngài Ngự Lại................................

Hôn Phối

Bông Hồng Hạnh Phúc.........................................

Bước Vào Tình Yêu............................ 

Chúa Đã Cho Con Tình Yêu...................................

Dâng Chúa Tình Nồng..........................................

Dâng Tim Yêu...................................

Đượm Thắm Ơn Trời......................................

Hạnh Phúc Cho Người...................................

Hạnh Phúc Hôn Nhân...........................................

Mãi Vẫn Tươi Mầu................................................

Theo Gương Chúa Yêu...................................

Tình Con Chúa Luôn An Bài............................

Tình Yêu Se Kết............................................

Yêu Như Chúa Yêu..............................................

Yêu Trong Tình Chúa.........................

Xin Tình Yêu Luôn Mới...................................

Mùa Chay

Chút Lòng Son............................

Con Về Với Cha...................................................

Lời Con Sám Hối..................................................

Tình Trời Vẫn Thế.........................

Trên Đỉnh Tabor..................................................

Xin Bước Đi Cùng Con...................

Xin Xót Thương Con...........................

Đáp Ca - Alleluia

Alleluia Mồng 1 Tết..............................................

Alleluia Mồng 1 Tết..............................................

Bao Người Thấy Tôi (Tv. 21).................................

Chúa Là Thành Lũy (Tv 18)..................................

Danh Chúa Lạ Lùng (Tv. 8)...................................

Hạnh Phúc Hôn Nhân (Tv. 128).............................

Hãy Nên Núi Đá (Tv. 30).......................................

Xin Dạy Con Đường Lối Chúa (Tv 25).....................

Xin Dò Xét Con (Tv 139)......................................

Nhập Lễ

Chúa Đã Yêu Con................................................

Đến Với Cha Yêu.................................................

Điều Ước Mơ Hoài................................................

Ngát Hương Cứu Độ............................................

Sớm Mai Tạ Ơn Ngài............................................

Thiên Đường Trong Sương Mai..............................

Trời Bể Bao La..................................

Giáng Sinh

Dâng Về Bêlem...................................................

Đêm Tình Thương................................................

Tạ Lễ

Bước Đường Trần..............................

Cảm Tạ Chúa....................................

Chúa Đã Yêu Con.................................................

Đến Với Cha Yêu.................................................

Đi Bình An..........................................................

Một Thoáng Mây Bay.........................  

Xin Ơn An Bình.................................

Hiệp Lễ

Chính Chúa Gìn Giữ Bạn.....................   

Cho Con Đến Với Ngài........................

Chút Lòng Son..................................   

Con Thuộc Về Ngài..............................................

Đến Với Cha Yêu.................................................

Đứng Lên Làm Con Chúa................................

Hãy Đến Trong Con.............................................

Hy Lễ Vẹn Toàn..................................................

Một Thoáng Mây Bay.........................   

Muối Men Cho Đời.............................   

Ngài Đã Thương Ban..........................   

Ngài Là Thiên Chúa........................... 


 

Tận Hiến

Thánh Thể

Tìm bài theo tựa đề.

Tìm bài theo câu đầu của bài hát.

Tìm bài theo Phụng Vụ (Td: Hiệp Lễ...)

Bản nhạc dạng pdf


MIDI file - giai điệu đơn để tự tập hát


Orchestra với Melody


Playback Orchestra

Cam Ta Chua.jpg Jesus I Love You.pdf Cho Con Yeu - Let Me Love.pdf Doi Dep Muon Hong An.pdf Niem Tin Con Mai.pdf Reo Mung Dang Cuu Chuoc.pdf Ta On Chua Da Lam Nguoi - Bb.pdf Xin Buoc Di Cung Con.pdf Xin Chua Lanh Con - Gm.pdf Nong Tham Tin Yeu.pdf Song Trong Ngai.pdf Ta On Chua Da Lam Nguoi - Bb.pdf Ta Song Trong Con.pdf thienduongtrongsuongmai.pdf Tinh Chua Dan Dua Con.pdf Tinh Thuong Nhiem Mau.pdf Troi Be Bao La.pdf vanluonbenNgai.pdf Ve Mien Dat Moi.pdf vitinhyeuthuong.pdf bonghonghanhphuc.pdf Buoc Vao Tinh Yeu.pdf Chuadachocontinhyeu-ht.pdf dangChuatinhnong.pdf Duom Tham On Troi.pdf Hanh Phuc Cho Nguoi.pdf hanhphuchonnhan.pdf maivantuoimau.pdf Theo Guong Chua Yeu.pdf Tinh Con Chua Luon An Bai.pdf duocsangmancoi.pdf haivanghaoquang.pdf hungcahuyetsu.pdf Micaetonglanhbinh.pdf mungnguoitrinhnu.pdf nguoichahien.pdf Terexa Uom Ngat Nu Hong.pdf vuotgianlaovaocoiphuc.pdf Xin Thuong Dap Loi.pdf loicautrongtamtoi.pdf xinduochoisinh.pdf Xin Xot Thuong Con.pdf Tinh Yeu Se Ket.pdf yeunhuChuayeu.pdf Xin Tinh Yeu Luon Moi.pdf convevoiCha.pdf loiconsamhoi.pdf Tinh Troi Van The - Gm.pdf trendinhTabor.pdf Xin Buoc Di Cung Con.pdf alleluiamong1tet-ht.pdf alleluiamong1tet-1chron.pdf baonguoithaytoi-tv21.pdf Danh Chua La Lung - HT ghi.pdf hanhphuchonnhan.pdf haynennuida.pdf dangveBelem-ht.pdf demtinhthuong-ht.pdf Chuadayeucon-ht.pdf denvoiChayeu.pdf dieuuocmohoai.pdf ngathuongcuudo.pdf sommaitaonNgai.pdf thienduongtrongsuongmai.pdf Cam Ta Chua.jpg Chuadayeucon-ht.pdf denvoiChayeu.pdf Chinh Chua Gin Giu Ban.pdf Cho Con Den Voi Ngai.pdf Chut Long Son.pdf Con Thuoc Ve Ngai - 1 part.pdf denvoiChayeu.pdf haydentrongcon.pdf hyleventoan-ht.pdf Mot Thoang May Bay.pdf Muoi Men Cho Doi.pdf Ngai Da Thuong Ban.pdf Ngai La Thien Chua.pdf Chua Nhin Con.pdf daynhiemtich-ht.pdf alleluiamong1tet-1chron.pdf dauxuancamtaNgai.pdf donxuanlainhocoinguon.pdf dibinhan.pdf Xin On An Binh 2.pdf Tinh Troi Van The - 4be.pdf doidepmuonhongan_playback - Fm-F.mp3 niemtinconmai_playback -Gm.mp3 taonchuadalamnguoi_playback.mp3 xinbuocdicungcon_playback - Cm.mp3 xinchualanhcon_playback.mp3 12TrieuThienVinhQuang-nhac.mp3 xinthuongdaploi_playback3.mp3 11- Xin Xot Thuong Con.mp3 08LoiCauTrongTamToi-nhac.mp3 chinhchuagingiuban_playback.mp3 05ChoConDenVoiNgai-nhac.mp3 07 - Chut Long Son.mp3 10 - Mot Thoang May Bay.mp3 03MuoiMenChoDoi-nhac.mp3 07NgaiDaThuongBan-nhac.mp3 06 - Ngai La Thien Chua.mp3 Chua Nhin Con.mp3 06XinOnAnBinh-nhac.mp3 10 - Mot Thoang May Bay.mp3 13CamTaChua-nhac.mp3 13 - Buoc Duong Tran.mp3 12 - Troi Be Bao La.mp3 11- Xin Xot Thuong Con.mp3 xinbuocdicungcon_playback - Cm.mp3 tinhtroivanthe_playback - Gm.mp3 07 - Chut Long Son.mp3 05 - Yeu Trong Tinh Chua.mp3 08 - Dang Tim Yeu.mp3 buocvaotinhyeu_playback.mp3 09 - Xin Ngai Ngu Lai.mp3 01VeMienDatMoi-nhac.mp3 12 - Troi Be Bao La.mp3 Tinh Thuong Nhiem Mau - 8bit.mp3 tinhchuadanduacon_playback 2.mp3 taonchuadalamnguoi_playback.mp3 songtrongngai_playback - Bb.mp3 10NongThamTinYeu-nhac.mp3 13CamTaChua-nhac.mp3 13CamTaChua-melody.mp3 doidepmuonhongan_melody - Fm-F.mp3 niemtinconmai_melody - Gm.mp3 taonchuadalamnguoi_melody.mp3 xinbuocdicungcon_melody - Cm.mp3 xinchualanhcon_melody.mp3 TrieuThienVinhQuang.mid 12TrieuThienVinhQuang-melody.mp3 LoiCauTrongTamToi.mid 08LoiCauTrongTamToi-melody.mp3 Xin Thuong Dap Loi.pdf xinthuongdaploi_melody3.mp3 Xin Xot Thuong Con.mid Xin Xot Thuong Con.mp3 Chinh Chua Gin Giu Ban.MID chinhchuagingiuban_melody.mp3 ChoConDenVoiNgai.mid 05ChoConDenVoiNgai-melody.mp3 Chut Long Son - Hong Tran.mid Chut Long Son.mp3 Mot Thoang May Bay.mid Mot Thoang May Bay.mp3 MuoiMenChoDoi.mid 03MuoiMenChoDoi-melody.mp3 NgaiDaThuongBan.mid 07NgaiDaThuongBan-melody.mp3 Ngai La Thien Chua.mid Ngai La Thien Chua.mp3 Chua Nhin Con - Hong Tran.mid 02ChuaNhinCon.wav XinOnAnBinh.mid 06XinOnAnBinh-melody.mp3 Mot Thoang May Bay.mid Mot Thoang May Bay.mp3 CamTaChua.mid 13CamTaChua-melody.mp3 Buoc Duong Tran.mid Buoc Duong Tran.mp3 Troi Be Bao La.mp3 Xin Xot Thuong Con.mid Xin Xot Thuong Con.mp3 Xin Buoc Di Cung Con.MID xinbuocdicungcon_melody - Cm.mp3 Tinh Troi Van The.MID tinhtroivanthe_melody -Gm.mp3 Chut Long Son - Hong Tran.mid Chut Long Son.mp3 Yeu Trong Tinh Chua.mid Yeu Trong Tinh Chua.mp3 Dang Tim Yeu.mid Dang Tim Yeu.mp3 Buoc Vao Tinh Yeu.MID buocvaotinhyeu_melody.mp3 Xin Ngai Ngu Lai.mid Xin Ngai Ngu Lai.mp3 VeMienDatMoi.mid 01VeMienDatMoi-melody.mp3 Troi Be Bao La.mid Troi Be Bao La.mp3 Tinh Thuong Nhiem Mau.mid Tinh Thuong Nhiem Mau.mp3 Tinh Chua Dan Dua Con.MID tinhchuadanduacon_melody 2.mp3 NongThamTinYeu.mid 10NongThamTinYeu-melody.mp3 Song Trong Ngai.MID Song Trong Ngai - melody - Bb.mp3 Ta On Chua Da Lam Nguoi.MID taonchuadalamnguoi_melody.mp3 CamTaChua.mid Doi Dep Muon Hong An.MID Niem Tin Con Mai.MID Ta On Chua Da Lam Nguoi.MID Xin Buoc Di Cung Con.MID Xin Chua Lanh Con.MID Jesus I Love You.MID Reo Mung Dang Cuu Chuoc.MID Xin Tinh Yeu Luon Moi.MID Tinh Yeu Se Ket.MID Tinh Con Chua Luon An Bai.MID Theo Guong Chua Yeu.MID Hanh Phuc Cho Nguoi.MID Duom Tham On Troi.MID tasongtrongcon_playback.mp3 Ta Song Trong con.MID tasongtrongcon_melody.mp3

Ghi chú: Hưng Ca đang đưa nhạc lên dần. Nếu bài hát nào không tải xuống được, xin vui lòng nhắn tin cho Hưng Ca để chỉnh lại hoặc gửi riêng. Đa tạ.

Các Thánh

Chúa Thánh Thần

Trieu Thien Vinh Quang.pdf 04TeresaUomNgatNuHong-nhac.mp3 TeresaUomNgatNuHong.mid 04TeresaUomNgatNuHong-melody.mp3 vuotgianlaovaocoiphuc.pdf Nguon Suoi Thanh Linh.pdf 11NguonSuoiThanhLinh-nhac.mp3 NguonSuoiThanhLinh.mid 11NguonSuoiThanhLinh-melody.mp3 Xin On an Binh.pdf 06XinOnAnBinh-nhac.mp3 06XinOnAnBinh-melody.mp3 XinOnAnBinh.mid 02TangVatTinhYeu-nhac.mp3 02TangVatTinhYeu-melody.mp3 TangVatTinhYeu - Karaoke.mid choconkhongcantrongvong_playback.mp3 choconkhongcantrongvong_melody.mp3

Slide Show

Xin Hay Buoc Cung Con.pps Song Trong Ngai.pps Ta On Chua Da Lam Nguoi.pps

Xuân

Tình Ca Cam On Chua.pdf camonchua_playback.mp3 camonchua_melody.mp3 Cam On Chua.MID alleluiamong1tet-ht.pdf

Dâng Lễ

Con Không Có Gì...........................................

Dâng Chút Lao Công............................................

Dâng Hết Tâm Hồn..............................................

Dâng Người Cuộc Đời...........................................

Dâng Ước Mơ Đầu................................................

Hiến Lễ Tin Yêu...................................................

Lễ Yêu Thương...................................................

Sứ Thần Hiệp Dâng............................

Thần Lương Cứu Độ.............................................

Vươn Tới Thánh Nhan...........................................

thanluongcuudo.pdf vuontoithanhnhan.pdf Su Than Hiep Dang.pdf 04 - Su Than Hiep Dang.mp3 Su Than Hiep Dang.mid Su Than Hiep Dang.mp3 dangchutlaocong.pdf danghettamhon.pdf dangNguoicuocdoi-ht.pdf danguocmodau.pdf hienletinyeu-ht.pdf leyeuthuong-ht.pdf Tang Vat Tinh Yeu - Garam.pdf

Chúa Nhìn Con.................................

Tình Thương Nhiệm Mầu....................

Tinh Thuong Nhiem Mau - 8bit.mp3 Tinh Thuong Nhiem Mau.mid Tinh Thuong Nhiem Mau.mp3

Đây Nhiệm Tích...................................................

Xin Ngai Ngu Lai.pdf Dang Tim Yeu.pdf Chut Long Son.pdf Xin Xot Thuong Con.pdf Troi Be Bao La.pdf Buoc Duong Tran.pdf Mot Thoang May Bay.pdf Tinh Thuong Nhiem Mau.pdf Yeu Trong Tinh Chua.pdf Chua La Thanh Luy.PDF Xin Day Con Duong Loi Chua.pdf Xin Do Xet Con.PDF Con Khong Co Gi.PDF Su Than Hiep Dang.pdf Ngai Mat Troi Yeu Thuong.pdf ngathuongcuudo.pdf Niem Tin Con Mai.pdf 09NgaiMatTroiYeuThuong-nhac.mp3 niemtinconmai_playback -Gm.mp3 NgaiMatTroiYeuThuong.mid 09NgaiMatTroiYeuThuong-melody.mp3 Niem Tin Con Mai.MID niemtinconmai_melody - Gm.mp3 Dung Len Lam Con Chua.PDF Dung Len Lam Con Chua.MID Con Khong Co Gi.MID Xin Day Con Duong Loi Chua.MID Xin Do Xet Con.MID Chua La Thanh Luy.MID

Thánh Ca Trên Youtube

conthuocveNgai - Phuong Anh hoa am.pdf conkhongcogi_melody-beat.mp3 conkhongcogi_Playback.mp3 dunglenlamconchua_melody-beat.mp3 dunglenlamconchua_playback.mp3