Alleluia Mồng 1 Tết.............................................

Alleluia Mồng 1 Tết.............................................

Đầu Xuân Cảm Tạ Ngài........................................

Đón Xuân Lại Nhớ Cội Nguồn................................

Copyright © 2016 by Hưng-Ca

Trang Chính   |   Tĩnh Niệm   |   Thánh Ca    |   Tình Ca   |    Sách Hay    |    Nối Kết    |    Liên Lạc

Trang Chính
Tĩnh Niệm
Thánh Ca
Sách Hay
Nối Kết
Liên Lạc

Ca Nguyện

Cám Ơn Chúa...................................

Cảm Tạ Chúa ...................................

Con Yêu Chúa - Jesus, I Love You! ................

Cho Con Yêu Không Cần Trọng Vọng.........

Đời Đẹp Muôn Hồng Ân.......................

Niềm Tin Còn Mãi..............................

Reo Mừng Đấng Cứu Chuộc............................

Tạ Ơn Chúa Đã Làm Người.......

Tặng Vật Tình Yêu.............................

Xin Bước Đi Cùng Con .......................  

Xin Chữa Lành Con............................  

Xin Ơn An Bình..................................

Đuốc Sáng Mân Côi..............................................

Hai Vầng Hào Quang...........................................

Hùng Ca Huyết Sử...............................................

Micae Tổng Lãnh Binh..........................................

Mừng Người Trinh Nữ...........................................

Người Cha Hiền...................................................

Tê-rê-xa Ươm Ngát Nụ Hồng..............

Triều Thiên Vinh Quang..................... 

Vượt Gian Lao Vào Cõi Phúc.................................

 

 

Nguồn Suối Thánh Linh......................

 

 

 

Cầu Hồn

Lời Cầu Trong Tăm Tối.......................

Xin Được Hồi Sinh...............................................

Xin Thương Đáp Lời...........................  

Xin Xót Thương Con..........................

Ngài Mặt Trời Yêu Thương..................   

Ngát Hương Cứu Độ............................................

Niềm Tin Còn Mãi..............................   

Nồng Thắm Tin Yêu...........................  

Sống Trong Ngài...........................   

Tạ Ơn Chúa Đã Làm Người............

Ta Sống Trong Con............................

Thiên Đường Trong Sương Mai..............................

Tình Chúa Dẫn Đưa Con......................

Tình Thương Nhiệm Mầu.....................

Trời Bể Bao La...................................

Vẫn Luôn Bên Ngài..............................................

Về Miền Đất Mới................................

Vì Tình Yêu Thương..............................................

Xin Ngài Ngự Lại................................

Hôn Phối

Bông Hồng Hạnh Phúc.........................................

Bước Vào Tình Yêu............................  

Chúa Đã Cho Con Tình Yêu...................................

Dâng Chúa Tình Nồng..........................................

Dâng Tim Yêu...................................

Đượm Thắm Ơn Trời......................................

Hạnh Phúc Cho Người...................................

Hạnh Phúc Hôn Nhân...........................................

Mãi Vẫn Tươi Mầu................................................

Theo Gương Chúa Yêu...................................

Tình Con Chúa Luôn An Bài............................

Tình Yêu Se Kết............................................

Yêu Như Chúa Yêu..............................................

Yêu Trong Tình Chúa.........................

Xin Tình Yêu Luôn Mới...................................

Mùa Chay

Chút Lòng Son............................

Con Về Với Cha...................................................

Lời Con Sám Hối..................................................

Tình Trời Vẫn Thế.........................

Trên Đỉnh Tabor..................................................

Xin Bước Đi Cùng Con...................

Xin Xót Thương Con...........................

Đáp Ca - Alleluia

Alleluia Mồng 1 Tết..............................................

Alleluia Mồng 1 Tết..............................................

Bao Người Thấy Tôi (Tv. 21).................................

Chúa Là Thành Lũy (Tv 18)..................................

Danh Chúa Lạ Lùng (Tv. 8)...................................

Hạnh Phúc Hôn Nhân (Tv. 128).............................

Hãy Nên Núi Đá (Tv. 30).......................................

Xin Dạy Con Đường Lối Chúa (Tv 25).....................

Xin Dò Xét Con (Tv 139)......................................

Nhập Lễ

Chúa Đã Yêu Con................................................

Đến Với Cha Yêu.................................................

Điều Ước Mơ Hoài................................................

Ngát Hương Cứu Độ............................................

Sớm Mai Tạ Ơn Ngài............................................

Thiên Đường Trong Sương Mai..............................

Trời Bể Bao La..................................

Giáng Sinh

Dâng Về Bêlem...................................................

Đêm Tình Thương................................................

Tạ Lễ

Bước Đường Trần..............................

Cảm Tạ Chúa....................................

Chúa Đã Yêu Con.................................................

Đến Với Cha Yêu.................................................

Đi Bình An..........................................................

Một Thoáng Mây Bay.........................   

Xin Ơn An Bình.................................

Hiệp Lễ

Chính Chúa Gìn Giữ Bạn.....................    

Cho Con Đến Với Ngài........................

Chút Lòng Son..................................    

Con Thuộc Về Ngài..............................................

Đến Với Cha Yêu.................................................

Đứng Lên Làm Con Chúa................................

Hãy Đến Trong Con.............................................

Hy Lễ Vẹn Toàn..................................................

Một Thoáng Mây Bay.........................    

Muối Men Cho Đời.............................    

Ngài Đã Thương Ban..........................    

Ngài Là Thiên Chúa........................... 

 

Tận Hiến

Thánh Thể

Tìm bài theo tựa đề.

Tìm bài theo câu đầu của bài hát.

Tìm bài theo Phụng Vụ (Td: Hiệp Lễ...)

Bản nhạc dạng pdf

 

MIDI file - giai điệu đơn để tự tập hát

 

Orchestra với Melody

 

Playback Orchestra

Cam Ta Chua.jpg
Jesus I Love You.pdf
Cho Con Yeu - Let Me Love.pdf
Doi Dep Muon Hong An.pdf
Niem Tin Con Mai.pdf
Reo Mung Dang Cuu Chuoc.pdf
Ta On Chua Da Lam Nguoi - Bb.pdf
Xin Buoc Di Cung Con.pdf
Xin Chua Lanh Con - Gm.pdf
Nong Tham Tin Yeu.pdf
Song Trong Ngai.pdf
Ta On Chua Da Lam Nguoi - Bb.pdf
Ta Song Trong Con.pdf
thienduongtrongsuongmai.pdf
Tinh Chua Dan Dua Con.pdf
Tinh Thuong Nhiem Mau.pdf
Troi Be Bao La.pdf
vanluonbenNgai.pdf
Ve Mien Dat Moi.pdf
vitinhyeuthuong.pdf
bonghonghanhphuc.pdf
Buoc Vao Tinh Yeu.pdf
Chuadachocontinhyeu-ht.pdf
dangChuatinhnong.pdf
Duom Tham On Troi.pdf
Hanh Phuc Cho Nguoi.pdf
hanhphuchonnhan.pdf
maivantuoimau.pdf
Theo Guong Chua Yeu.pdf
Tinh Con Chua Luon An Bai.pdf
duocsangmancoi.pdf
haivanghaoquang.pdf
hungcahuyetsu.pdf
Micaetonglanhbinh.pdf
mungnguoitrinhnu.pdf
nguoichahien.pdf
Terexa Uom Ngat Nu Hong.pdf
vuotgianlaovaocoiphuc.pdf
Xin Thuong Dap Loi.pdf
loicautrongtamtoi.pdf
xinduochoisinh.pdf
Xin Xot Thuong Con.pdf
Tinh Yeu Se Ket.pdf
yeunhuChuayeu.pdf
Xin Tinh Yeu Luon Moi.pdf
convevoiCha.pdf
loiconsamhoi.pdf
Tinh Troi Van The - Gm.pdf
trendinhTabor.pdf
Xin Buoc Di Cung Con.pdf
alleluiamong1tet-ht.pdf
alleluiamong1tet-1chron.pdf
baonguoithaytoi-tv21.pdf
Danh Chua La Lung - HT ghi.pdf
hanhphuchonnhan.pdf
haynennuida.pdf
dangveBelem-ht.pdf
demtinhthuong-ht.pdf
Chuadayeucon-ht.pdf
denvoiChayeu.pdf
dieuuocmohoai.pdf
ngathuongcuudo.pdf
sommaitaonNgai.pdf
thienduongtrongsuongmai.pdf
Cam Ta Chua.jpg
Chuadayeucon-ht.pdf
denvoiChayeu.pdf
Chinh Chua Gin Giu Ban.pdf
Cho Con Den Voi Ngai.pdf
Chut Long Son.pdf
Con Thuoc Ve Ngai - 1 part.pdf
denvoiChayeu.pdf
haydentrongcon.pdf
hyleventoan-ht.pdf
Mot Thoang May Bay.pdf
Muoi Men Cho Doi.pdf
Ngai Da Thuong Ban.pdf
Ngai La Thien Chua.pdf
Chua Nhin Con.pdf
daynhiemtich-ht.pdf
alleluiamong1tet-1chron.pdf
dauxuancamtaNgai.pdf
donxuanlainhocoinguon.pdf
dibinhan.pdf
Xin On An Binh 2.pdf
Tinh Troi Van The - 4be.pdf
doidepmuonhongan_playback - Fm-F.mp3
niemtinconmai_playback -Gm.mp3
taonchuadalamnguoi_playback.mp3
xinbuocdicungcon_playback - Cm.mp3
xinchualanhcon_playback.mp3
12TrieuThienVinhQuang-nhac.mp3
xinthuongdaploi_playback3.mp3
11- Xin Xot Thuong Con.mp3
08LoiCauTrongTamToi-nhac.mp3
chinhchuagingiuban_playback.mp3
05ChoConDenVoiNgai-nhac.mp3
07 - Chut Long Son.mp3
10 - Mot Thoang May Bay.mp3
03MuoiMenChoDoi-nhac.mp3
07NgaiDaThuongBan-nhac.mp3
06 - Ngai La Thien Chua.mp3
03 - Chua Nhin Con.mp3
06XinOnAnBinh-nhac.mp3
10 - Mot Thoang May Bay.mp3
13CamTaChua-nhac.mp3
13 - Buoc Duong Tran.mp3
12 - Troi Be Bao La.mp3
11- Xin Xot Thuong Con.mp3
xinbuocdicungcon_playback - Cm.mp3
tinhtroivanthe_playback MS ADPCM.wav
07 - Chut Long Son.mp3
05 - Yeu Trong Tinh Chua.mp3
08 - Dang Tim Yeu.mp3
buocvaotinhyeu_playback.mp3
09 - Xin Ngai Ngu Lai.mp3
01VeMienDatMoi-nhac.mp3
12 - Troi Be Bao La.mp3
Tinh Thuong Nhiem Mau - 8bit.mp3
tinhchuadanduacon_playback 2.mp3
taonchuadalamnguoi_playback.mp3
songtrongngai_playback - Bb.mp3
10NongThamTinYeu-nhac.mp3
13CamTaChua-nhac.mp3
13CamTaChua-melody.mp3
doidepmuonhongan_melody - Fm-F.mp3
niemtinconmai_melody - Gm.mp3
taonchuadalamnguoi_melody.mp3
xinbuocdicungcon_melody - Cm.mp3
xinchualanhcon_melody.mp3
TrieuThienVinhQuang.mid
12TrieuThienVinhQuang-melody.mp3
LoiCauTrongTamToi.mid
08LoiCauTrongTamToi-melody.mp3
Xin Thuong Dap Loi.pdf
xinthuongdaploi_melody3.mp3
Xin Xot Thuong Con.mid
Xin Xot Thuong Con.mp3
Chinh Chua Gin Giu Ban.MID
chinhchuagingiuban_melody.mp3
ChoConDenVoiNgai.mid
05ChoConDenVoiNgai-melody.mp3
Chut Long Son - Hong Tran.mid
Chut Long Son.mp3
Mot Thoang May Bay.mid
Mot Thoang May Bay.mp3
MuoiMenChoDoi.mid
03MuoiMenChoDoi-melody.mp3
NgaiDaThuongBan.mid
07NgaiDaThuongBan-melody.mp3
Ngai La Thien Chua.mid
Ngai La Thien Chua.mp3
Chua Nhin Con - Hong Tran.mid
Chua Nhin Con.mp3
XinOnAnBinh.mid
06XinOnAnBinh-melody.mp3
Mot Thoang May Bay.mid
Mot Thoang May Bay.mp3
CamTaChua.mid
13CamTaChua-melody.mp3
Buoc Duong Tran.mid
Buoc Duong Tran.mp3
Troi Be Bao La.mp3
Xin Xot Thuong Con.mid
Xin Xot Thuong Con.mp3
Xin Buoc Di Cung Con.MID
xinbuocdicungcon_melody - Cm.mp3
Tinh Troi Van The.MID
tinhtroivanthe_melody MS ADPCM.wav
Chut Long Son - Hong Tran.mid
Chut Long Son.mp3
Yeu Trong Tinh Chua.mid
Yeu Trong Tinh Chua.mp3
Dang Tim Yeu.mid
Dang Tim Yeu.mp3
Buoc Vao Tinh Yeu.MID
buocvaotinhyeu_melody.mp3
Xin Ngai Ngu Lai.mid
Xin Ngai Ngu Lai.mp3
VeMienDatMoi.mid
01VeMienDatMoi-melody.mp3
Troi Be Bao La.mid
Troi Be Bao La.mp3
Tinh Thuong Nhiem Mau.mid
Tinh Thuong Nhiem Mau.mp3
Tinh Chua Dan Dua Con.MID
tinhchuadanduacon_melody 2.mp3
NongThamTinYeu.mid
10NongThamTinYeu-melody.mp3
Song Trong Ngai.MID
Song Trong Ngai - melody - Bb.mp3
Ta On Chua Da Lam Nguoi.MID
taonchuadalamnguoi_melody.mp3
CamTaChua.mid
Doi Dep Muon Hong An.MID
Niem Tin Con Mai.MID
Ta On Chua Da Lam Nguoi.MID
Xin Buoc Di Cung Con.MID
Xin Chua Lanh Con.MID
Jesus I Love You.MID
Reo Mung Dang Cuu Chuoc.MID
Xin Tinh Yeu Luon Moi.MID
Tinh Yeu Se Ket.MID
Tinh Con Chua Luon An Bai.MID
Theo Guong Chua Yeu.MID
Hanh Phuc Cho Nguoi.MID
Duom Tham On Troi.MID
tasongtrongcon_playback.mp3
Ta Song Trong con.MID
tasongtrongcon_melody.mp3

Ghi chú: Hưng Ca đang đưa nhạc lên dần. Nếu bài hát nào không tải xuống được, xin vui lòng nhắn tin cho Hưng Ca để chỉnh lại hoặc gửi riêng. Đa tạ.

Các Thánh

Chúa Thánh Thần

Trieu Thien Vinh Quang.pdf
04TeresaUomNgatNuHong-nhac.mp3
TeresaUomNgatNuHong.mid
04TeresaUomNgatNuHong-melody.mp3
Nguon Suoi Thanh Linh.pdf
11NguonSuoiThanhLinh-nhac.mp3
NguonSuoiThanhLinh.mid
11NguonSuoiThanhLinh-melody.mp3
Xin On An Binh.pdf
06XinOnAnBinh-nhac.mp3
06XinOnAnBinh-melody.mp3
XinOnAnBinh.mid
02TangVatTinhYeu-nhac.mp3
02TangVatTinhYeu-melody.mp3
TangVatTinhYeu - Karaoke.mid
choconkhongcantrongvong_playback.mp3
choconkhongcantrongvong_melody.mp3

Slide Show

Xin Hay Buoc Cung Con.pps
Song Trong Ngai.pps
Ta On Chua Da Lam Nguoi.pps

Xuân

Tình Ca
Cam On Chua.pdf
camonchua_playback.mp3
camonchua_melody.mp3
Cam On Chua.MID
alleluiamong1tet-ht.pdf

Dâng Lễ

Con Không Có Gì...........................................

Dâng Chút Lao Công............................................

Dâng Hết Tâm Hồn..............................................

Dâng Người Cuộc Đời...........................................

Dâng Ước Mơ Đầu................................................

Hiến Lễ Tin Yêu...................................................

Lễ Yêu Thương...................................................

Sứ Thần Hiệp Dâng............................

Thần Lương Cứu Độ.............................................

Vươn Tới Thánh Nhan...........................................

thanluongcuudo.pdf
vuontoithanhnhan.pdf
leyeuthuong-ht.pdf
04 - Su Than Hiep Dang.mp3
Su Than Hiep Dang.mid
Su Than Hiep Dang.mp3
dangchutlaocong.pdf
danghettamhon.pdf
dangNguoicuocdoi-ht.pdf
danguocmodau.pdf
hienletinyeu-ht.pdf
Tang Vat Tinh Yeu - Garam.pdf

Chúa Nhìn Con.................................

Tình Thương Nhiệm Mầu....................

Tinh Thuong Nhiem Mau - 8bit.mp3
Tinh Thuong Nhiem Mau.mid
Tinh Thuong Nhiem Mau.mp3

Đây Nhiệm Tích...................................................

Troi Be Bao La.pdf
Dang Tim Yeu.pdf
Chut Long Son.pdf
Xin Xot Thuong Con.pdf
Troi Be Bao La.pdf
Buoc Duong Tran.pdf
Mot Thoang May Bay.pdf
Tinh Thuong Nhiem Mau.pdf
Yeu Trong Tinh Chua.pdf
Chua La Thanh Luy.PDF
Xin Day Con Duong Loi Chua.pdf
Xin Do Xet Con.PDF
Con Khong Co Gi.PDF
Su Than Hiep Dang.pdf
Ngai Mat Troi Yeu Thuong.pdf
ngathuongcuudo.pdf
Niem Tin Con Mai.pdf
09NgaiMatTroiYeuThuong-nhac.mp3
niemtinconmai_playback -Gm.mp3
NgaiMatTroiYeuThuong.mid
09NgaiMatTroiYeuThuong-melody.mp3
Niem Tin Con Mai.MID
niemtinconmai_melody - Gm.mp3
Dung Len Lam Con Chua.PDF
Dung Len Lam Con Chua.MID
Con Khong Co Gi.MID
Xin Day Con Duong Loi Chua.MID
Xin Do Xet Con.MID
Chua La Thanh Luy.MID

Thánh Ca Trên Youtube

conthuocveNgai - Phuong Anh hoa am.pdf
conkhongcogi_melody-beat.mp3
conkhongcogi_Playback.mp3
dunglenlamconchua_melody-beat.mp3
dunglenlamconchua_playback.mp3